REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

FISTAR s.r.o.
sídlem: Vídeňská 132/100, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ:11836547, DIČ: CZ11836547
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 124970

Telefonní kontakt: +420 530 514 870
E-mailový kontakt: info@bazaroveregaly.cz

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Tento reklamační řád popisuje způsob, jakým je třeba postupovat v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu bazaroveregaly.cz, který je dostupný na webové stránce bazaroveregaly.cz (dále jen „internetový obchod“). S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něj dostatečně předem upozorněn.
 • Souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Ustanovení obchodních podmínek (dostupných zde) a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s obchodními podmínkami, jakožto i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 • Zákazník. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označován jako „kupující – spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označován jako „kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v tomto reklamační řádu pro kupujícího – podnikatele.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 • Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.
 • Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 

2. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

 • Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží. Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky, zejména počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice apod. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, je-li např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a ideálně také pořídit s přepravcem fotodokumentaci poškození. Tuto skutečnost, včetně fotokopie dodacího listu a fotografií, se kupující zavazuje nahlásit prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu info@bazaroveregaly.cz, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
 • Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží. Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná jeho část v souladu s montážním návodem, je-li součástí zásilky. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, včetně fotodokumentace, elektronicky na emailovou adresu info@bazaroveregaly.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 • Podání reklamace. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  • Vyplněním reklamačního formuláře dostupného zde.
  • Na e-mailovou adresu provozovatele info@bazaroveregaly.cz,
  • Poštou doporučeným psaním na adresu FISTAR s.r.o., Brno OC Futurum, ul. Vídeňská 132/100 v krytých garážích, 619 00 Brno,
  • Osobním doručením na adresu FISTAR s.r.o., Brno OC Futurum, ul. Vídeňská 132/100 v krytých garážích, 619 00 Brno.

Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv pobočce prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

 • Podklady pro posouzení reklamace. Kupujícímu je povinen uvést a dodat:
  • Jméno, příjmení kupujícího,
  • Telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  • Číslo objednávky,
  • Co nejvýstižnější popis závad,
  • Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
  • Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
  • Detailní fotografie poškození.

Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závad uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, a to v případě, že je ke zboží přiložen.

 • Povinnost kupujícího poskytnout součinnost. Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady nebo neposkytne součinnost prodávajícímu, prodávající nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.
 • Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Doručení reklamovaného zboží. Kupující doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu FISTAR s.r.o., Brno OC Futurum, ul. Vídeňská 132/100 v krytých garážích, 619 00 Brno.

Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

Prodávající si vyhrazuje právo zboží do reklamace nepřijmout, bude-li znečištěno.

 • Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 • Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech:
 • vada byla na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • vada je zjevná a tedy platí, že kupující takové zboží i s vadou schválil,
 • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dodané dokumentaci,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,
 • jedná se o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
 • užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány,
 • kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad.

 

3. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4. UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

 • Lhůty pro uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.
 • Nároky z vad. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 3. tohoto reklamačního řádu, může kupující – spotřebitel požadovat:
 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti
 • není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy.
 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Přiměřená sleva. Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

Opakovaný výskyt vady a větší počet vad. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.

 • Vyřízení reklamace. Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. 2. odst. 2.5. tohoto reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.

Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • Náklady reklamace. Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.
 • V případě kupujícího – podnikatele se ustanovení celého tohoto článku nepoužije a platí zákonná úprava práv z vadného plnění. Smluvní záruka na zboží se s kupujícím nesjednává.

Náklady reklamace nese kupující – podnikatel vždy sám.

 

5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • Vyřizování stížností. Vyřizování stížností kupujících – spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bazaroveregaly.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele.
 • Kodexy chování. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 • Rozhodné právo. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky.
 • Jiná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Tento reklamační řád je platný pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena tomuto reklamačnímu řádu.
 • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Nejnovější články